Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat a Weboldal használatához
Az Anthemon Kft  (székhely: 2131 Göd, Hóvirág u. 4.), mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) tájékoztatja Önt, hogy a 196/2003. sz. törvényerejű rendelet („Adatvédelmi törvény”) és az (EU) 679/2016 rendelet („GDPR”) alapján a személyes adatai kezelése az alábbi módon és az alábbi célokból történik:
 
1. Az adatkezelés tárgya
Az Adatkezelő az Ön által az Adatkezelővel kötött szerződés alapján termékeket és szolgáltatásokat nyújtó félként megadott személyazonosító – nem érzékeny – adatokat kezel (a továbbiakban „Adatok” vagy „Személyes adatok”) (különösen név, vezetéknév, vállalatnév, e-mail-cím stb.), amelyeket Ön adott meg az  Adatkezelőnek küldött kapcsolatfelvételi kérelem esetén.
 
2. Az adatkezelés céljai
A személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:
A. az előzetes engedélye nélkül szerződéses célokból, az alábbiak érdekében:
 • a Weboldal kezelése és karbantartása;
 • az Öntől érkező kapcsolatfelvételi kérelmek kezelése;
 • a csalárd tevékenységek vagy a Weboldallal szembeni káros visszaélések megelőzése vagy feltárása;
 • az Adatkezelői jogok gyakorlása, mint a bíróság előtti védelemhez való jog;
B. az előzetes engedélyével közvetlen üzletszerzési célokból, az alábbiak érdekében:
 • az Ön tájékoztatása az Adatkezelőtől érkező rendszeres leveleken, telefonhívásokon, e-maileken, hírleveleken vagy kezdeményezéseken és kereskedelmi ajánlatokon keresztül. Ezenkívül, ha már az Ügyfelünk, előfordulhat, hogy az Ön által megadott e-mail-címre kereskedelmi leveleket küldünk Önnek az Adatkezelő azon szolgáltatásaival és termékeivel kapcsolatban, amelyeket Ön már igénybe vett. Minden elküldött e-mailben lehetősége lesz arra, hogy a megadott hivatkozásra kattintva leiratkozzon a további levelekről.
 •  
3. Az adatkezelés módja
Az adatainak kezelése elektronikusan történik adatgyűjtési, regisztrációs, szervezési, tárolási, konzultációs, kidolgozási, módosítási, kiválasztási, adatbányászati, összehasonlítási, adathasználati, összekapcsolási, blokkolási, kommunikációs, törlési és megsemmisítési műveleteken keresztül.
 
4. Adattárolás
Az Adatkezelő a Személyes adatokat a fenti célok teljesítéséhez szükséges ideig kezeli, de az adatgyűjtést követő 2 évet nem meghaladó ideig.
 
5. Az Adatokhoz való hozzáférés
Az Adataihoz a fenti célokból az alábbiak férhetnek hozzá:
 • az Adatkezelő és munkavállalói
 •  
6. Adatközlés
Adatai az előzetes engedélye nélkül is közölhetők kérésre az ellenőrző szervekkel, rendőrséggel vagy igazságügyi szervekkel, amelyek független Adatkezelői minőségükben intézményi célokból és/vagy vizsgálatok és ellenőrzések során a jogszabályok szerint kezelik az adatokat.
 
7. Adattovábbítás
Adatai EU-n kívüli országokba nem kerülnek továbbításra.
 
8. Az adatszolgáltatás jellege és a válaszadás visszautasításának következményei
Az adatszolgáltatás szerződéses célokból kötelező: ezek az Adatok az Adatkezelő szolgáltatásai érdekében szükségesek, és amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg az Adatait, nem tudja igénybe venni az Adatkezelő szolgáltatásait.
Az adatszolgáltatás marketinges célokból önkéntes, és amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg az Adatait, az nem érinti az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételét. Ennek értelmében dönthet úgy, hogy nem adja meg Adatait, ebben az esetben azonban nem kapja meg kereskedelmi célú üzeneteinket.
 
9. Az érintettek jogai
Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy az adatkezeléssel érintett személyként az alábbiakhoz van joga:
 • megerősítést és érthető tájékoztatást kapni az Önnel kapcsolatos Személyes Adatok meglétéről vagy hiányáról, akkor is, ha még nem regisztrált;
 • tájékoztatást és, ha szükséges, másolatot kapni az alábbiakról: a) a Személyes Adatok forrása és kategóriája; b) az alkalmazott módszer, ha az adatkezelés elektronikus eszközökkel történik; c) az adatkezelés célja és módja; d) az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók azonosítására szolgáló információk; e) azon személyek vagy személyek kategóriái, akik megkaphatják a Személyes adatokat, vagy akik megismerhetik őket, különösen, ha a fogadó fél EU-n kívüli ország vagy nemzetközi szervezet; e) a Személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; f) az automatizált döntéshozatali folyamatok megléte, és ha vannak, a mögöttük rejlő módszer, valamint az érintettre vonatkozó jelentőségük és következményeik; g) a Személyes adatok EU-n kívüli országba vagy nemzetközi szervezetbe történő továbbítása esetén a megfelelő óvintézkedések megléte;
 • késedelem nélkül megkapni a hiányos Adatok frissítését, helyesbítését, vagy ha érdekli, az integrációját;
 • elérni az alábbi Adatok törlését, anonimizálását vagy blokkolását: a) törvénytelenül kezelt adatok; b) az adatgyűjtés vagy későbbi adatkezelés céljával kapcsolatban már nem szükséges adatok; c) ha visszavonja a hozzájárulását, amelyen az adatkezelés alapul, nincs más jogalap az adatkezelésre; d) ha nem egyezik bele az adatkezelésbe, és nincs olyan jogalap, amely ezt felülírná; e) a jogi kötelezettségekkel összhangban; f) gyermekekre vonatkozó adatok. Az Adatkezelő megtagadhatja az Adatok törlését, ha az adatkezelés az alábbiakhoz szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) jogi kötelezettséggel összhangban, közérdekű, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges feladat teljesítéséhez; c) közérdekű okokból; d) közérdekű, tudományos vagy történelmi kutatási vagy statisztikai célokból; e) jogi panaszok benyújtásához;
 • korlátozni az adatkezelést, ha: a) a Személyes adatok pontossága megkérdőjelezhető; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a Személyes adatok törlését; c) az Adatok jogi panaszok benyújtásához történő igénylése esetén; d) annak folyamatban lévő ellenőrzése esetén, hogy az Adatkezelő jogalapjai felülírják-e az érintett jogalapjait;
 • az Önre vonatkozó Személyes adatokat strukturált, széles körben elterjedt, géppel olvasható formában megkapni, és továbbítani őket egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy ezt az adatkezelő, akinek a személyes adatokat megadta, akadályozná, ha az adatkezelés automatizált formában történik;
 • részben vagy teljes mértékben megtagadni az alábbiakat: a) az Önnel kapcsolatos Személyes adatok kezelését jogos indokok alapján, akkor is, ha elengedhetetlen az Adatgyűjtés szempontjából; b) az Önnel kapcsolatos személyes adatoknak az operátor beavatkozása nélküli, automatikus hívórendszeren, e-mailen és/vagy hagyományos marketinges módszereken (telefonon és/vagy papíralapú levélen) keresztüli reklámanyagküldés, közvetlen értékesítés, piackutatás vagy kereskedelmi kommunikáció céljából történő kezeléséhez.
 • panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti szervnek.
Ha szükséges, a fenti esetekben az Adatkezelő köteles közölni az Ön joggyakorlását minden harmadik féllel, akiknek továbbította a Személyes adatokat, kivéve egyes különleges esetekben (pl., ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan erőfeszítéssel járna).
 
10. A jogok gyakorlásának módjai
Jogait bármikor gyakorolhatja:
 • ha ajánlott levelet küld az Adatkezelő címére;
 • ha e-mailt küld az info[kukac]anthemon[pont]hu címre;
 • ha felhívja az alábbi telefonszámot: +36 30 411 2875
 •  
11. Adatkezelő, Adatfeldolgozó és az adatkezelésért felelős személyek
Az Adatkezelő:
 • Anthemon Kft (2131 Göd, Hóvirág u. 4.)
 
A kinevezett Adatvédelmi Tisztviselő:
 • Oczella Éva
 • Cím: 2131 Göd, Hóvirág u. 4.
 • Telefonszám: +3630 411 2875
 • E-mail cím: eva[kukac]anthemon[pont]hu
Göd, 2022. 07.27.